Algemene voorwaarden

Algemeen
ARTIST GERDIEN VAN DELFT (hierna “KUNSTENAAR”) exploiteert een platform voor de verkoop van kunst en digitale kunst (hierna “GOEDEREN” genoemd) op www.gerdienvandelft.nl (hierna “WEBSITE”), waarbij KUNSTENAAR optreedt als verkopende partij.
De zakelijke relatie tussen
KUNSTENAAR en DE KOPER wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene voorwaarden, zoals gewijzigd bij het plaatsen van de bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de besteller zijn niet van toepassing. Deze Algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van elk contract afgesloten met KUNSTENAAR. Bij het plaatsen van de bestelling gaat de besteller akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt hij deze te zijn gebonden.

Goederen
Bij het plaatsen van de bestelling erkent de besteller uitdrukkelijk dat de kwaliteit van de GOEDEREN afhankelijk is van het materiaal dat op de WEBSITE is gespecificeerd en dat vanwege de productie- en afdrukmethoden kleine variaties in kleur, formaat en kwaliteit van het gebruikte materiaal kunnen optreden vergeleken met de monsters die op de WEBSITE worden weergegeven. Bij de plaatsing van de bestelling erkent de besteller ook uitdrukkelijk dat de GOEDEREN onvermijdelijk onderhevig zullen zijn aan een productspecifieke en natuurlijke verandering (bijvoorbeeld bleken) die kan worden versneld door milieueffecten en ongepaste opslag of zorg. Deze kleine wijzigingen en / of wijzigingen hebben geen invloed op het feit dat de GOEDEREN in overeenstemming zijn met de voorwaarden van het contract en, in het bijzonder, de GOEDEREN niet defect maken.

Prijzen
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen voor de GOEDEREN inclusief 6% BTW en exclusief bezorgkosten voor de bestelde GOEDEREN.

Sluiten van contract en levering
De presentatie door KUNSTENAAR of GOEDEREN op haar WEBSITE of elders vormt geen aanbod tot verkoop, maar wordt beschouwd als een uitnodiging aan de besteller om een ​​koopaanbieding in te dienen. KUNSTENAAR garandeert niet dat de GOEDEREN die door haar worden gepresenteerd, op elk moment klaar zijn om te worden afgeleverd.
Aanbiedingen om te kopen moeten online worden ingediend, met behulp van het bestelformulier dat beschikbaar is gesteld door
KUNSTENAAR. De besteller is verplicht om de in de bestelbon gevraagde informatie naar waarheid en volledig te verstrekken. Elke schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie wordt door de besteller vergoed.
Bestellingen worden alleen geaccepteerd van personen die meerderjarig zijn en alleen tegen de huidige prijzen en voorwaarden die op de WEBSITE van tijd tot tijd worden vermeld.
De besteller ontvangt een bevestiging van de ontvangst van de bestelling door
KUNSTENAAR.
Bestellingen worden binnen 2 weken na ontvangst uitgevoerd. Alle informatie over specifieke leveringstermijnen in een bepaald geval is altijd niet bindend en vertragingen als gevolg van leveringsproblemen kunnen niet worden uitgesloten.
Mocht ARTIST een bestelling niet binnen 2 weken kunnen uitvoeren omdat het bestelde GOED niet beschikbaar is, of zou KUNSTENAAR een bestelling om een ​​andere reden niet accepteren, dan zal
KUNSTENAAR de klant onmiddellijk op de hoogte stellen en alle betalingen die al door die klant zijn gedaan, terugbetalen.

Betaling
De betaling van de aankoopprijs gebeurt met behulp van een van de betalingsmogelijkheden die op de WEBSITE zijn aangegeven.

Recht op ontbinding
De besteller kan het contract binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de GOEDEREN ontbinden; deze tijdslimiet wordt gerespecteerd als de besteller binnen deze termijn de opzeggingsbrief verzendt.
In geval van ontbinding, zal de besteller de GOEDEREN in de originele verpakking aan KUNSTENAAR teruggeven, gefrankeerd, klaar voor wederverkoop, onbeschadigd en ongebruikt. De GOEDEREN worden geretourneerd op risico van de besteller. De besteller betaalt een redelijke vergoeding voor het geval hij de GOEDEREN heeft gebruikt. In geval van verslechtering of verlies van de GOEDEREN voorafgaand aan hun terugkeer, zal de besteller die bijzondere waardevermindering of de waarde van de GOEDEREN vergoeden.

Garantie en aansprakelijkheid
Tenzij hieronder anders wordt bepaald, zijn de wettelijke garantie en schadevergoedingsbepalingen van toepassing.
ARTIST wijst alle aansprakelijkheid af voor de variaties en wijzigingen waarnaar wordt verwezen in sectie 2 van deze algemene voorwaarden.
In geval van beschadigde of onvolledige leveringen, moet een bevestiging van de bezorger worden verkregen. Als de GOEDEREN defect raken bij hun aankomst bij de besteller, ondanks een onberispelijke verpakking, moet de besteller ARTIST onmiddellijk op de hoogte stellen. Defecte GOEDEREN worden teruggestuurd naar ARTIST in de originele verpakking.
ARTIST is niet aansprakelijk voor technische storingen tijdens de werking van de WEBSITE, of voor enige inhoud op de WEBSITE of op websites met hyperlinks, of voor schade veroorzaakt door het bezoeken van de WEBSITE of een van de websites met hyperlinks.

Auteursrecht
De GOEDEREN die door ARTIST worden verkocht, zijn wereldwijd auteursrechtelijk beschermd en worden ter beschikking gesteld van de besteller voor persoonlijk gebruik en voor wederverkoop. De besteller mag de reproductie echter niet reproduceren, beschikbaar maken voor het publiek in welke vorm dan ook, anders (anders dan door wederverkoop) de GOEDEREN verspreiden, of een dergelijke reproductie, dergelijk beschikbaar stellen of dergelijke verspreiding door derden. Hetzelfde geldt ook voor de WEBSITE en de inhoud ervan.

Gegevensprivacy
Bij het plaatsen van de bestelling verklaart de besteller uitdrukkelijk dat KUNSTENAAR de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de besteller zal gebruiken, evenals zijn eerdere bestellingen om de relevante bestelling te verwerken en om nieuwsbrieven en catalogi elektronisch te verzenden of door mail. Deze gegevens zullen alleen aan derden bekend worden gemaakt voor zover noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling, d.w.z. aan de relevante producent van de GOEDEREN, aan de expediteur, de vervoerder of de postdienst. De besteller kan zijn toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar gerdien@studiorebel.nl

Plaats van uitvoering, jurisdictie, toepasselijk recht
Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank is Utrecht. De contractuele relatie wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het internationale recht.
Als een van deze voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de resterende voorwaarden hiervan.

Vragen en klachten

Vragen en klachten moeten worden gericht aan:

Gerdien van Delft
Studio Rebel
Koetshuis 76
3902 RH Veenendaal
Nederland

Terms & Conditions

General
ARTIST GERDIEN VAN DELFT (hereinafter “ARTIST”) operates a platform for the sale of art and digital art (hereinafter referred to as “GOODS”) at www.gerdienvandelft.nl (hereinafter “WEBSITE”), with ARTIST acting as seller and contracting party.
The business relationship between ARTIST and the ordering party shall exclusively be governed by the following Terms and Conditions, as amended when the order is placed. Deviating terms and conditions of the ordering party shall not be applicable. These Terms and Conditions shall form an integral part of each contract concluded with ARTIST. With the placement of the order the ordering party agrees with these Terms and Conditions and accepts to be bound by them.

Goods
The GOODS will be produced only after placement of and according to the order of the ordering party.
With the placement of the order the ordering party expressly acknowledges that the quality of the GOODS depends on the material specified on the WEBSITE and that due to the production and printing methods, minor variations in colour, format and in the quality of material used may occur compared to the samples displayed on the WEBSITE. With the placement of the order the ordering party also expressly acknowledges that the GOODS will inevitably be subject to a product-specific and natural change (e.g. bleaching) which may be accelerated by environmental impacts and inappropriate storage or care. These minor variations and/or these changes do not affect the fact that the GOODS are consistent with the terms of the contract and, especially, do not render the GOODS defective.

Prices
Unless otherwise stated, prices indicated for the GOODS are “ex works” plus packaging prices inclusive delivery costs for the ordered GOODS.

Conclusion of Contract and Delivery
The presentation by ARTIST of GOODS on its WEBSITE or elsewhere shall not constitute an offer for sale, but shall be deemed an invitation to the ordering party to submit a purchase offer. ARTIST does not warrant that the GOODS presented by it are ready for delivery at any time.
Offers to buy shall be submitted online, using the order form made available by ARTIST. The ordering party is obliged to provide the information requested in the order form truthfully and completely. Any damage caused by false or incomplete information shall be reimbursed by the ordering party.
Orders are accepted only from persons who are of age and only at the current prices and terms indicated on the WEBSITE from time to time.
The ordering party will receive confirmation of ARTIST’s receipt of the order.
Orders are executed within 6 weeks after their receipt. Any information about specific delivery periods given in a particular case shall always be non-binding, and delays due to difficulties in delivery cannot be ruled out.
Should ARTIST not be able to execute an order within 6 weeks because the ordered GOOD is not available, or should ARTIST not accept an order for any other reason, ARTIST will promptly give notice to the customer and will refund any payments already made by that customer.

Payment
Payment of the purchase price shall be made using any of the credit cards indicated on the WEBSITE.

Right of Rescission
The ordering party may rescind the contract within 7 calendar days after receipt of the GOODS; this time limit is complied with if the ordering party sends the letter of rescission within that period.
In case of rescission, the ordering party shall return to ARTIST the GOODS in their original packaging, postage prepaid, ready for resale, undamaged and unused. The GOODS are returned at the ordering party’s risk. The ordering party shall pay a reasonable compensation in case it has used the GOODS. In case of any deterioration or loss of the GOODS prior to their return, the ordering party shall reimburse that impairment or the value of the GOODS.

Warranty and Liability
Unless otherwise provided below, the statutory warranty and damages provisions shall apply.
ARTIST disclaims any liability for the variations and changes referred to in Section 2 of these Terms and Conditions.
In case of damaged or incomplete deliveries, a confirmation of the deliverer must be obtained. Should the GOODS be defective upon their arrival at the ordering party despite flawless packaging, the ordering party shall promptly notify ARTIST. Defective GOODS shall be returned to ARTIST in their original packaging.
ARTIST shall not be liable for either technical failures during the operation of the WEBSITE, or for any content on the WEBSITE or on hyperlinked websites, or for damage caused by having visited the WEBSITE or any of the hyperlinked websites.

Copyright
The GOODS sold by ARTIST are protected by copyright worldwide and are made available to the ordering party for its personal use and for resale only. However, the ordering party shall not reproduce, make available to the public in whatever form, otherwise (other than by resale) distribute the GOODS, or procure such reproduction, such making available or such distribution by third parties. The same applies also to the WEBSITE and its contents.

Data Privacy
With the placement of the order the ordering party expressly agrees that ARTIST will use the ordering party’s name, address, phone number, and e-mail address as well as its previous orders to process the relevant order and to send newsletters and catalogues electronically or by mail. These data will be disclosed to third parties only to the extent necessary for the processing of the order, i.e. to the relevant producer of the GOODS, to the forwarding agent, the carrier or the postal service. The ordering party may revoke its consent at any time by giving an e-mail notice to gerdien@studiorebel.nl

Questions and Complaints
Questions and complaints should be addressed to:

Gerdien van Delft
Studio Rebel
Koetshuis 76
3902 RH Veenendaal
The Netherlands