Titel: Hoop
Acryl en conté op doek, 120x80cm
Schilderij in opdracht.

Jarenlang heb ik geen schilderijen in opdracht willen (durven) maken na het afleveren van een schilderij waar de klant wel tevreden mee was, maar ikzelf niet echt.
Een schilderij maken in opdracht is namelijk veel lastiger dan zonder opdracht, omdat ik tijdens het werken eraan te maken krijg met blokkerende gedachten die het werk niet ten goede komen. (Gaan ze het mooi vinden? Dit moet lukken! Past deze kleur wel in het interieur? etc.)
Daarbij, ik wil zelf vooral een GOED werk maken.
Het liefst wil je als kunstenaar dat je een werk maakt waar iemand voor valt: Dát schilderij wil ik hebben!

En toen kreeg ik eind maart een vraag: Ik wil voor onze woonkamer een groot kunstwerk met het thema ‘hoop’, kan dat? Misschien iets met een anker, de vader van mijn vrouw is jong overleden en was zeevisser.
Tsjah, wat doe je dan? Dat is toch een droomopdracht?!

Om toch aan de vraag te kunnen voldoen en mezelf vrijheid te geven om autonoom werk te maken heb ik voor mezelf een format bedacht, een tussenvorm.
Ik sprak met de opdrachtgever af om twee of drie kleinere schilderijen op papier te maken in de gewenste verhouding.
Die zou ik dan monteren in een foto van de plek waar hij zou komen te hangen. Na de keuze van de klant zou ik het werk vergroot op een canvas afdrukken. Waarna ik met verf nog wat structuur zou aanbrengen.

Met de vrijheid van deze afspraak ging ik aan de slag.
Nu wilde het geval dat ik een doek in mijn atelier had staan met een basis ondergrond die heel dicht in de buurt kwam van wat ik in gedachten had voor deze opdracht. Het bleek exact de juiste maten te hebben.
Ik had de vrijheid dat het niet ‘hoefde te lukken’ want het kon evt. digitaal aangepast worden voor een afdruk op canvas en als het wel lukte was er een optie voor de klant om het originele werk te kopen.

Het thema hoop vertaalde zich uiteindelijk in een bootvorm die ontstond. Hans en Mija waren erg enthousiast, zelfs geroerd over het resultaat en  het originele schilderij hangt nu bij hen boven de bank!

Title: Hope
Acrylic and conté on canvas, 120x80cm
Commissioned painting

For years I did not want to (dare) make commissioned paintings after delivering a painting that the customer was satisfied with, but not really myself.
Making a commissioned painting is much more difficult than without a commission, because while working on it I have to deal with blocking thoughts that do not benefit the work. (Are they going to like it? This should work! Does this color fit in the interior? Etc.)
In addition, I especially want to make a GOOD work.
As an artist you would prefer that you make a work that someone falls for: I want that painting!

And then at the end of March I got a question: I want a large artwork for our living room with the theme “hope”, is that possible? Maybe something with an anchor, my wife’s father died young and was a sea fisherman.
What are you doing? Isn’t that a dream assignment ?!

In order to still be able to meet the demand and to give myself freedom to make autonomous work, I have devised a format for myself, an intermediate form.
I agreed with the client to make two or three smaller paintings on paper in the desired ratio.
I would then mount it in a photo of the place where it would be hung. After the customer’s choice, I would print the work enlarged on a canvas. After which I would apply some structure with paint.

I set to work with the freedom of this agreement.
Now it just so happened that I had a canvas in my studio with a base surface that came very close to what I had in mind for this assignment. It turned out to be exactly the right size.
I had the freedom that it did not “have to succeed” because it could possibly be adjusted digitally for a print on canvas and if it worked, there was an option for the customer to buy the original work.

The theme ‘Hope’ eventually translated into a boat shape that appeared. Hans and Mija were very enthusiastic, even moved by the result and the original painting is now hanging over their couch!