Installatie ‘Er zal geen verdriet meer zijn.’ 2020

 
Schilderijen en tekeningen, textiel en papierclay
 
Deze 47 ‘Circles’ vormen innerlijke portretten. Ze komen voort uit een verlangen naar het tot rust brengen van de ziel.
Ik begon met deze serie vanuit een herstel van overspannenheid in 2012. Er bleken parallellen te lopen tussen de organische cirkelvorm waar ik me tot aangetrokken voelde en mijn persoonlijke ontwikkeling in het bijzonder mijn behoefte aan geborgenheid. Van daaruit ben ik verder gaan werken. Het tekenen, experimenteren, schilderen is voor mij therapeutisch. Ik streef ernaar zo min mogelijk na te denken over wat ik aan het doen ben, maar intuïtief te werken.
Inmiddels heb ik meer dan 500 cirkels gemaakt in vele maten. Ik gebruik diverse technieken en materialen. Meestal werk ik op papier met acryl, grafietpoeder en potlood. Elke afzonderlijke cirkel is getiteld naar de datum waarop hij gemaakt is.
Thema’s als: Verlangen naar geborgenheid, troost en heelheid, ruimte geven en ontvangen, zijn heel belangrijk voor me. Emotie is een wezenlijk component in de werken, het verlangen naar zachtheid, vriendelijkheid en aanraking komt tot uitdrukking komt in het handschrift, de huid en vorm.
 
Het universele verlangen om geliefd te willen worden sluit aan bij de bijbelse toekomst waar we altijd bij God zullen zijn. Hij zal dan onze tranen drogen. We vinden ons echte thuis in God.
 

Installation: ‘There will be no more sorrow’, 2020

Paintings and drawings, textiles and paper clay
220×220 cm,  47 circles.

These 47 “Circles” form inner portraits. They arise from a desire to calm the soul.
I started this series from a recovery of overstrain in 2012. There were parallels between the organic circle shape that I was attracted to and my personal development, in particular my need for security. From there I continued to work. For me, drawing, experimenting, painting is therapeutic. I strive to think as little as possible about what I’m doing, but to work intuitively.
I have now made more than 500 circles in many sizes. I use various techniques and materials. Usually I work on paper with acrylic, graphite powder and pencil. Each individual circle is titled after the date it was made.
Themes like: Desire for security, comfort and wholeness, giving and receiving space are very important to me. Emotion is an essential component in the works, the desire for softness, kindness and touch is expressed in the handwriting, the skin and form.

The universal desire to be loved is in line with the biblical future where we will always be with God. He will then dry our tears. We find our real home in God.